EMX2基因突变在苗勒管发育异常发病机制中的作用研究

                   

序号项目名称项目编号项目来源负责人
1EMX2基因突变在苗勒管发育异常发病机制中的作用研究81200409国家自然科学基金青年基金 刘姗